12734047_10208765220474774_1727736919164388264_n

מהו הקשר המיוחד של משה עם חודש אדר?
הרי עניינו של אדר הוא פורים, החג הקשור להמן, לפור ולסיפור המגילה, כיצד כל זה מתחבר עם משה רבינו אם בכלל?

מסופר בגמרא, שבהפלת הגורל ע”י המן, על מנת לבחור את החודש שבו ידבר עם אחשוורוש אודות הגזירה על היהודים,הוא לא רצה לסמוך רק על עצמו אלא העדיף להסתמך על גורל. כאשר נפל הפור ועלה בידו חודש אדר, שמח מאוד שהצליח לכוון לחודש זה.

מדוע שמח? מה העניין דווקא בחודש הזה?
המן ידע שבחודש אדר מת משה רבינו גואלן של ישראל.
אך הגמרא ממשיכה ומעלה את המסקנה שהמן לא ידע…שבחודש אדר גם נולד משה רבינו!
רש”י והמפרשים מבארים שיום הלידה מכפר על יום המיתה! ועניין הכפרה יכול להיות בכמה אופנים:

* כפרה שמסירה רק חומרת עניין מסויים
* כפרה שמסירה לגמרי את חומרת העניין כאילו לא הייתה ונשכח העניין
* וכפרה שלא רק שמסירה את החומרה אלא יוצרת מצב חדש טוב יותר ומואר…יתרון האור מן החושך.

כך בעצם בסיפור המגילה, אנו רואים שע”י כך שבחודש אדר נולד גם משה רבינו גואלן של ישראל, ולמדנו שיום הלידה מכפר על יום המיתה, לא זו בלבד שבוטלה גזירת המן ולא קויים “להשמיד להרוג ולאבד”, אמרה המלכה אסתר ש”אילו לעבדים נמכרנו”..”החרשתי” (שתקתי/קיבלתי) שגם זו נחשבת הצלה מסויימת.

אבל ז’ אדר פעל, בהיותו יום הלידה של משה, לא רק את ביטול חומרת הדבר, הגזירה הנוראית של השמדת כל היהודים באשר הם שהיו תחת שלטונו של אחשוורוש, מהודו ועד כוש, 127 מדינות בהם חיו יהודים, זאת אומרת כמות מסיבית! אלא ביטול גמור! כך שאפילו לעבדים לא נמכרנו! ונעשה יתרון האור מן החושך הגדול. לא רק שבוטל החושך לגמרי אלא האור עלה וגבר ובמקום היהודים הושמדו בי”ג לחודש אדר, היום בו היו שונאי ישראל אמורים לעשות טבח ביהודים, התקבצו היהודים וע”פ צו המלך, הוציאו להורג את כל שונאיהם. 75 אלף רוצחים בפוטנציאל הוצאו להורג ובשושן הבירה, חמש מאות איש. בני המן הוצאו להורג אף הם.
מרדכי, לבוש בבגדי מלכות מפוארים, הפך להיות משנה למלך.

מאז יום הארבעה-עשר לחודש אדר נחוג כחג הפורים, לזכר לנס הגדול של ישועת העם, ומפלתו של המן הרשע. וכיוון שבשושן הבירה היו עדיין עסוקים היהודים בקרבות חגגו את היום הטוב בחמישה עשר לחודש הוא בימינו שושן פורים.

אנו מברכים את כלל הציבור בחודש שמח! שכן השנה יש לנו חודשיים ימים של אדר! חודשיים ימים של שמחה המבטלים בתוכם כל העניינים הבלתי רצויים.

לחיים לחיים!

Click edit button to change this text.