בשבתות של ‘בין המצרים’ יש להישמר מעניינים של חשש אבלות, יותר מבשאר שבתות השנה. כדי , שלא לתת מקום לחשש אבלות בשבת קוראים פרקי אבות .יום ראשון תענית שבעה־עשר בתמוז — נדחה : תקופת בין־המצרים מתחילה מיום זה עד אחר תשעה באב אין נושאים נשים, אבל שידוכים מותר לערוך אפילו בתשעה באב עצמו, וסעודת שידוכים בלא ריקודים מותרת עד ראש־חודש מנחם־אב ולאחר מכן אסור לעשות , סעודת שידוכים אפילו בשבת, אלא כיבוד קל.                       ואין מסתפרים. ליטול ציפורניים אין איסור אין מברכין ‘שהחיינו’ על פרי או בגד חדש, וגם אלא אם־כן אינו מוצאו אחר־כך לא בשבת בשירה בפה אין איסור. שמיעת מוזיקה מוקלטת, התיר הגרש”ז בקייטנות, שלא לשם שמחה ממש גרליק ז”ל עד ראש־חודש מנחם־אב. סיום והכנסת ספר־תורה — רצוי שלא לעשות . ב’בין המצרים’, אלא בזמן מתאים יותר.’בין־המצרים’ אינו זמן ראוי לנסיעות וטיולים גם בקייטנות, משתדלים לדחותם או למעט בהם ככל האפשר. מי שצריך לנסוע בימים אלו, כדאי ונכון שהכנות משמעותיות לנסיעה יתחילו לפני־ כן, כדי שיודגש שהנסיעה החלה לפני שבעה־עשר בתמוז לא רצוי לקבוע טיפולים רפואיים לימים האלה.  גזיזת השערות (לבן שלוש שנים) — יש לדחותה לאחר ‘בין־המצרים’. אבל שאר העניינים שנהוג להדר ולהרגיל בהם את התינוק — נשיאת טלית־קטן, ברכות השחר וברכת המזון וקריאת שמע שעל המיטה — זאת אין דוחים, אלא נוהגים כרגיל. מיום מלאות לבן שלוש שנים ישנם הנהגות מיוחדות בימים אלו: להוסיף בלימוד התורה ובנתינת צדקה ובוודאי בשבתות שבין־ המצרים: תורה — בהוספה על העניין ד”ויקהל משה” להקהיל קהילות בכל שבת ושבת, ו”להשתדל שבכל יום מימי בין־המצרים יהיה עניין הצדקה באופן המותר ביום זה… ביום השבת — על־ידי הכנסת אורחים בסבר־פנים־יפות (; .או על־ידי זה שביום השישי שלפניו מפרישים “משנה” לצדקה”, (על־פי מה שנאמר “ציון במשפט תפדה . ושביה בצדקה”) תורה: לקבוע ובמקום שכבר ישנם — להוסיף (שיעורי לימוד בהלכה ופסקי־דינים, ולכל לראש — הלכה למעשה מדיני ימים אלו, וגם(בענייני גאולה) ובתורת בית־הבחירה, בית־מקדשנו, על־ פי מה שאמרו רז”ל שעל־ידי לימוד זה “אני מעלה עליהם כאילו הם עוסקין בבניין הבית”.היינו: בתנ”ך — בספר יחזקאל מפרק מ’ והלאה, במשנה ובגמרא — מסכתות מידות ותמיד, וברמב”ם — הלכות בית־הבחירה. ולהוסיף וללמוד הביאורים בענייני בית־המקדש בתורת החסידות, ובפרט בתורתו של הצמח־צדק, שזכה דורנו ונתגלו בו כמה דרושים על הפסוק ביחזקאל )אור־התורה על נ”ך (, ומעט גם על המשניות דמסכת מידות . )חידושים על הש”ס, במקומו( וכיו”ב24 צדקה: ההוספה בצדקה — באם אפשר — להפריש לצדקת בית־מקדש מעט ) בתי־כנסת ובתי־מדרש, ישיבות וכיוצא בזה תענית ציבור: מי שלא ישן, מותר לו לאכול עד שיעלה עמוד השחר. השוכב לישון ובדעתו להשכים לאכול או לשתות, יַ תנה במפורש לפני השינה שעדיין אינו מקבל עליו את התענית, ואז מותר באכילה עד עלות השחר. שחרית: אין לשטוף את הפה בתענית ציבור קטנים שיש בהם דעת להתאבל מאכילים אותם מאכלים פשוטים, ולא יאכלו מעדנים הציבור אומר ‘עננו’ רק במנחה. הש”ץ אומר(בחזרת הש”ץ ) ‘עננו’ בברכה בפני עצמה בין ברכת ‘גואל ישראל’ לברכת ‘רפאנו’, אף אם יש בבית־ הכנסת רק שלושה מתענים. ואם אין — אומרו . ב’שומע תפילה’ : סליחות אומרים אותן בעמידה, ובמיוחד: אשמנו, י”ג מידות, שמע קולנו. וכן אבינו מלכנו. מנהגנו לאומרן אחרי אמירת תחנון, בסדר דלהלן: אל תתנו דמי / כרחם / אלוקינו ואלוקי אבותינו, אתאנו לך / א־ל מלך, ויעבור / אלוקים אל דמי / כרחם אב / אלוקינו ואלוקי אבותינו, אמרר בבכי / א־ל מלך, ויעבור / שעה נאסר /א־ל מלך, ויעבור / זכור רחמיך / זכור לנו ברית אבות / זכור לנו ברית ראשונים / שמע קולנו / משיח צדקך / א־ל רחום שמך / עננו ה’ עננו / מי שענה לאברהם / רחמנא דעני / ‘אבינו מלכנו’ הארוך, ובו: “ברך עלינו שנה טובה”; “זכרנו ל…” ]ולא ‘זכרנו בספר'[ / ואנחנו לא נדע / חצי קדיש. קריאת התורה: קוראים ‘ויחל’ בשחרית ובמנחה גם אם יש רק שלושה מתענים. מי שאינו מתענה, לא יקראוהו לעלות לתורה. קראו לתורה למי שאינו מתענה וצר לו להודיע זאת מפני חילול השם — יעלה. את הפסוקים “שוב מחרון אפך…”; “ה’ ה’ א־ל רחום… ונקה”; “וסלחת…” — אומר הציבור בקול רם, ואחריהם אומרם הקורא בתורה. כ”ק אדמו”ר נשיא דורנו כשעלה לתורה, החל לאומרם עם הציבור וסיימם עם הבעל קורא. עניינא דיומא: כ”ק אדמו”ר נשיא דורנו מביא: “שביום י”ז בתמוז ותשעה באב יש לומדים אף שמעטים הם ביותר — ולא נתפרסם כלל וכלל ( בתורה ) בנביאים ( פרשת היום על־דבר ‘צום הרביעי’ ו’צום החמישי’) על־דרך שבכל יום. אומרים שירו של יום וכיוצא־בזה (” צדקה: בימי התעניות נוהגים לתת לצדקה לפני תפילת מנחה ‘אגרא דתעניתא’, ויש נותנים לפי עלות הסעודות שהיו אמורים לאכול היום. ו”מנהג ישראל להרבות בצדקה (הן בכמות, והן באיכות — על־ידי סבר פנים יפות כו’) ביום התענית”. מנחה: התפילה — בשעה מאוחרת יחסית וידבר וקטורת, אשרי, חצי קדיש, קריאת ‘ויחל’ כבשחרית, לשלושה עולים, והשלישי הוא המפטיר, ואין אומרים חצי קדיש לאחר הקריאה. מפטירים “דרשו ה’ בהמצאו” (ישעיהו נה,ו — נו,ח), ומברך אחר־כך שלוש ברכות עד ‘מגן דוד’. יהללו,.חצי קדיש גם היחיד אומר ‘עננו’ בשומע תפילה, ללא חתימה, ומסיים “כי אתה שומע…”, ואם שכח (וכבר אמר ה’ של סיום הברכה), אומרו בלא חתימה אחרי ‘אלוקי נצור’ קודם ‘יהיו לרצון’ האחרון.הש”ץ אומר ‘עננו’ כבשחרית (ראה לעיל), בברכה בפני עצמה בין ‘גואל ישראל’ ל’רפאנו’.הנוהגים נשיאת כפיים בכל יום, נושאים כפיים בתפילה זו , וכשאין נושאים כפיים אומר הש”ץ ברכת כוהנים. הרבי חידש את המנהג הישן (שמקורו במשנה) לומר “דברי כיבושין” אחרי מנחה דתענית־ציבור: “כדאי לעורר על המנהג הנ”ל, שבמקומות שאפשר לפעול זאת, יאמרו אחרי מנחה (כמה מילים, לכל הפחות) ‘דברי כיבושין’, או מזמור תהילים המתאים לעניינים אלו, ובמקומות שמצד טירחא דציבורא ]או מצד ביטול מלאכה, וכיוצא־בזה[ אי אפשר לפעול זאת — על־כל פנים יהרהרו במחשבה עניין של ‘דברי כיבושין’, ומאחר ש’רחמנא ליבא בעי’ — ובפרט עניינים הקשורים בתשובה, ש’עיקר התשובה בלב’ — הרי ‘מחשבה טובה, הקדוש־ברוך־הוא מצרפה למעשה.