שבת-קודש, פרשת ויצא
ט’ בכסלו

יום ההולדת (בשנת תקל”ד) ויום ההסתלקות-הילולא (בשנת תקפ”ח) של כ”ק אדמו”ר האמצעי רבנו דובער נשמתו עדן, דור שני לנשיאי חב”ד, ומנוחתו כבוד בעיר ניעז’ין.

לאדמו”ר האמצעי הציעו כמה שידוכים, ואמר, שיבחר בשידוך שיוכל לבוא אל הפועל בהקדם יותר, כיוון שמשתוקק כבר לשמוע את מאמרי החסידות שיאמר אדמו”ר הזקן בחתונה.

(תורת מנחם תשי”ד כרך א עמ’ 203)