והיה כי תבא אל הארץ (דברים כו,א)

פרשת השבוע נפתחת במצוות הביכורים. הציווי על המצווה הזאת מבטא את כללות עבודת האדם בעולם. התורה אומרת: “כי תבוא אל הארץ אשר ה’ אלוקיך נותן לך, ולקחת מראשית כל פרי האדמה… והלכת אל המקום אשר יבחר ה’ אלוקיך לשכן שמו שם”.1

בראש ובראשונה יודע יהודי, כי השפע שמניבה לו האדמה מגיע מהקב”ה – “אשר ה’ אלוקיך נותן לך”. הקב”ה הוא הנותן לאדם את הברכה ואת הכוח. תפקידו של האדם הוא – “תבוא אל הארץ”, לקלוט ולקבל את השפע האלוקי, ואחר-כך לעשות ממנו ‘ביכורים’ לה’.

מקללה לברכה

הדגש במצוות הביכורים הוא, שהאדם לוקח את המציאות התחתונה – ‘ארץ’ – ועושה ממנה ‘ביכורים’. הוא נוטל את “ראשית כל פרי האדמה”, מהמובחר שבפרי הארץ, ומעלה אותו לפסגת הקדושה.

מעלתה הגדולה של מצוות הביכורים היא גם בכך, שעל-ידה מתהפכים הדברים השליליים לחיוב. בתפילה שאומר מביא הביכורים הוא מבקש מהקב”ה: “השקיפה ממעון קדשך מן השמים, וברך את עמך ישראל”.2 הביטוי “השקיפה” בתורה מסמל בדרך-כלל קללה, וכאן הופך יהודי אפילו את הקללה לברכה, ועושה מה”השקיפה” מקור של ברכה ושפע.3

סיוע מלמעלה

כאמור, מצוות הביכורים מבטאת את כללות עבודת האדם, אך במיוחד יש לה קשר לחודש אלול, שבו אנו עומדים עתה. ראשי-התיבות של ‘אלול’4 – אני לדודי ודודי לי”5, וזוהי גם העבודה הרוחנית הנדרשת בחודש זה.

בראש ובראשונה נדרשת מהאדם פעולה עצמית – “תבוא אל הארץ”. כך גם בעבודת חודש אלול: “אני לדודי” – פנייה של האדם (“אני”) אל הקב”ה (“לדודי”). כאשר האדם פונה אל הקב”ה ועושה את עבודתו, בא הסיוע מלמעלה – “אשר ה’ אלוקיך נותן לך”. ובעבודת אלול – זהו הסיוע שמקבל האדם בדמות השפע האלוקי שהקב”ה מרעיף עליו (“דודי לי”).

הרצון האמיתי

בחודש אלול מאיר עלינו הקב”ה בי”ג מידות הרחמים שלו, שהיא הארה אלוקית נפלאה, שמעניקה לאדם כוח לגלות את האמת הפנימית שלו. זוהי “הארץ אשר ה’ אלוקיך נותן לך”. ‘ארץ’, אומרים חז”ל6, היא ממשמעות רצון. הקב”ה נותן ליהודי כוח לגלות את ה’ארץ’ שלו – את הרצון הפנימי והאמיתי שבקרבו.

כשיהודי נוטל את הכוחות הללו ומשתמש בהם בפועל – “וירשתה וישבת בה” – כי-אז הוא מסוגל לרומם את כל מערכת החיים הארצית ולהעלות ממנה ‘ביכורים’ לה’. זו ההכנה לקראת השנה החדשה, שבה נזכה כולנו לכתיבה וחתימה טובה, לשנה טובה ומתוקה.

(מאת הרבי מליובאוויטש, מתוך הספר “שלחן שבת”, מעובד על-פי ספר השיחות ה’תשמ”ט כרך ב, עמ’ 688)