המעמד המכונן ביותר בהיסטוריה של עם ישראל הוא מעמד הר סיני, לא רק בגלל התורה שניתנה בו, ולא רק בזכות העובדה שכל עם ישראל ללא יוצא מן הכלל השתתף בו, אלא גם משום שבו התרחש אחד הרגעים המופלאים והנדירים ביותר בתולדות עמנו, כאשר לרגע אחד לפחות זכינו לחוות הסכמה ואחדות משותפת של כל העם כולו, ללא שום מחלוקת או חילוקי דעות. “ויחן שם ישראל כנגד ההר – כאיש אחד בלב אחד”.

האחדות הזו הייתה נחוצה. בלעדיה לא היינו ראויים לקבל את התורה. כשם שדי בחסרון של אות אחת בספר התורה כדי לפגום בספר כולו ולגרום לו לאבד מקדושתו, כך בדיוק מספיק חסרונו של יהודי אחד חלילה כדי לפגום בשלמות מעמד קבלת התורה, מעמד החתונה, שהביא לשיא את הקשר שבין עם ישראל לקב”ה. שהתבטא בגילוי הגדול של בורא עולם שכמוהו לא היה מעולם.

במתן תורה נוצר מהפך, עד אז הקשר בין ה’ לנבראים היה מצומצם ולא חדר לעולם ומאז מתן תורה נוצר חיבור אמיתי בין ה’ לעולם, החיבור הזה נוצר על ידי כל מצווה פיזית שאנו עושים ומכאן חשיבות לקיום המצוות בפועל.

הקב”ה שהוא למעלה מהכל יורד וחודר עד הגשמיות הכי נמוכה (לוקחים עור של בהמה ועושים אותו קדוש – תפילין) ונגרם חיבור עמוק בין הגשמי לרוחני. לאחר מתן תורה “המעשה הוא העיקר” מאחר והתורה ניתנה על מנת לחדור לעולם הגשמי ולקדש אותו.

שלימות החיבור בין ה’ לעולם יהיה בביאת המשיח שאז “ונגלה כבוד ה’ ” ולכן כל מעשה של מצווה מקרב אותנו לביאת המשיח.

שנזכה לקבל את התורה בשמחה ובפנימיות.

שבת שלום ומבורך

הרב יעקב סוסי