בפרשת השבוע מופיע הציווי של הכהנים לברך את עם ישראל: “וידבר ה’ אל אהרן ואל בניו לאמור, כה תברכו את בני ישראל אמור להם, יברכך ה’ וישמרך וגו’ … ואני אברכם”.

הקב”ה מצווה את אהרן ובניו להיות אלו שיעוררו אותו עצמו לברך. אתם תברכו את בני ישראל ו”אני אברכם“, אני אברך אותם בעקבותיכם.

כך מידי שבוע צאצאי משפחת הכהונה עולים על הבמה, פורשים את ידיהם ומברכים את הקהל בשם ה’. הקהל מתכנס לקבל את הברכה הנעלית שפונה ישירות אל הקב”ה.

הברכה עצמה עוסקת בעניינים הנעלים ביותר שאפשר לבקש : 1. “יברכך ה’ וישמרך”, יברך ה’ את הממון שלך וישמור אותו מפני המזיקים. 2. “יאר ה’ פניו אליך”, יקבל את ה’ את בקשותיך באהבה ובפנים מאירות. 3. “ישא ה’ פניו אליך”, יכבוש כעסו ממך במקרה שהכעסת לפני המקום.

כל המעשה הזה הוא כמובן אירוע חריג שאין כדוגמתו בשום מצווה אחרת. א. למה מבקש הקב”ה מהכוהנים שיעוררו אותו לברך?

הנקודה היא כזו: הכוח של הברכה הוא לשחרר במהירות את השפע שמצטבר למעלה.

לכל אדם מובטח שפע מסוים בראש השנה, אך כנגד ההחלטה הזו עולים מקטרגים רבים במשך השנה ותוקעים את השפע.

שורשה של משפחה הכהונה הוא בדרגות האלוקיות הנעלות ביותר ולכן מתוך הברכה שלהם מתעוררת האהבה האלוקית לישראל והשפע משתחרר מכל העיכובים ויורד למטה במהירות ובלי דין וחשבון.הכוהנים הם אלו שנוגעים בדרגות העליונות ביותר למעלה ומקצרים הליכים עבורנו.

הקב”ה נותן את מפתחות האהבה שלו, למי שאוהב את הילדים של הקב”ה. כשיהודי מגלה אהבה כלפי יהודי אחר, זה פותח את כל השערים העליונים ומבטל את כל העיכובים. וזה בדיוק הכוח של הכוהנים. ספר הזוהר אומר ביחס אליהם שתי מילים: “כוהן – איש חסד“. כוהנים הם אנשים של אהבה ושל מעורבות.

כנראה הכוונה היא לכך שכוהנים הם תמיד אנשים מעורבים בין הבריות ומתמסרים לצרכי ציבור. והאהבה שלהם לילדיו של הקב”ה, פותחת את כל השערים העליונים.

בברכת הכוהנים ישנה מילה אחת שלא כלולה בציווי שקיבלו: “אשר קדשנו במצוותיו וצוונו לברך את עמו ישראל באהבה“.

ההסבר הוא, שזה עצם כוח הברכה. כל סגולתה הוא משום האהבה שבוקעת בין מילותיה. הדבר מובן מתוך העובדה שהקב”ה הפקיד את מפתחות הברכה דווקא בידיהם של בני אהרן, וכל עניינו של אהרן הכוהן היה “אוהב את הבריות ומקרבן לתורה”. אהרן היה אדם של אהבה ומסירות אין סופית לכל יהודי, וכיון שכן, המילים שלו הן אלו שמעוררים את האהבה העליונה לבניו של הקב”ה.כי כשמבקשים באהבה למטה – האהבה העליונה מתעוררת.

בזכות אותה אהבה, נזכה ל”ברכנו אבינו כולנו כאחד” בגאולה האמתית והשלמה בקרוב ממש.

שבת שלום ומבורך

הרב יעקב סוסי