12717466_10208800508636956_2952259796807882798_n

בפרשתנו אנו קוראים על בניית המשכן. משה רבנו ירד מהר סיני ולמחרת יום הכיפורים הודיע
שהקב”ה ציוה לבנות משכן ומי שרוצה מוזמן לתרום לבנייה. התורה ממשיכה לתאר
“ויבואו האנשים על הנשים”.
הנשים באות ראשונות ומביאות את התכשיטים שלהן. למעשה, הן הביאו כל מה שביכולתם לשם מטרה זו.
לאחר מכן הביאו גם הגברים.עד שהנשיאים הכריזו להפסיק להביא.

כיצד אירע שדווקא הנשיאים, שלכאורה היו צריכים להיות המנהיגים והראשונים,
הדוגמא החיה לכל עם ישראל, לא השתתפו לכתחילה במצווה גדולה וחשובה זו?!

לפרשה….