מאיזה גיל מדליקים נרות שבת.

בפרשתינו מופיע סיפור נישואי יצחק ורבקה ובסיומו נאמר “ויביאה יצחק האהלה שרה אמו ויקח את רבקה ותהי לו לאשה ויאהבה וינחם יצחק אחרי אמו”.

מפרש רש”י “האוהלה שרה אמו . . כלומר ונעשית דוגמת שרה אמו, שכל זמן ששרה ההיתה בחיים. היה נר דלוק מערב שבת לערב שבת וברכה מצויה בעיסה וענן קשור על האהל ומשמתה פסקו וכשבאת רבקה חזרו.

לכאורה המילים “האהלה שרה אמו”, הן מיותרות , כי מה נוגע לאן הוא הביא אותה, העיקר שהשידוך הצליח והם התחתנו!

אלא, משמע (כמבואר במדרש) שיצחק עדיין לא היה בטוח שרבקה מתאימה לו, ורק כשראה שהיא דומה לשרה אמו – אז ויקח את רבקה וגו’!

זה מרומז בשלושת המילים “האהלה שרה אמו”:
1. האהלה – רמז ל”ענן קשור על האהל”.
2.  שרה – רמז ל”ברכה מצויה בעיסה” כפי שנאמר (וירא יח, ו) “וימהר אברהם האהלה אל שרה ויאמר מהרי שלש סאים קמח סולת וגו’ ואל הבקר רץ אברהם” – רואים שתחום האפייה שייך דווקא לשרה.
3.  אמו – רמז לנר דולק מערב שבת!.

מכאן למדים דבר מופלא: שרבקה הדליקה נרות עוד לפני חתונתה, כי אחרי שיצחק ראה את הנר דולק מערב שבת לקח אותה לאשה,

הרי היא היתה בת שלוש שנים בלבד, מכאן למדים הוראה בחינוך ויצירת הרגלים אצל ילדים שמתחילים להדליק נרות כבר מגיל שלוש!

שבת שלום ומבורך

הרב יעקב סוסי