בפרשתנו מסופר על אברהם אבינו, אודות מצוות ברית מילה שקיים.

הקב”ה ציווה לאברהם אבינו, שימול את עצמו, וכן את כל אנשי ביתו, דהיינו, את ישמעאל בנו, וכן את כל עבדיו.

כאשר קיים אברהם מצווה זו, הוא זכה למעלת התמימות, כפי שאמר לו הקב”ה בקשר לברית מילה: הִתְהַלֵּךְ לְפָנַי, וֶהְיֵ התָמִים.

מהי המשמעות של “תמימות” ?

המושג “תמים” מתפרש בכמה מובנים: המשמעות הראשונה היא, מלשון “שלימות”, דהיינו, ללא חסרון. שהרי דבר שיש בו חסרון או פגם, אינו שלם ואינו תמים.

יש משמעות עליונה יותר, למושג “תמימות”: לא רק שאינו פגום, אלא יש בו שלימות ותוספת מיוחדת !

אברהם אבינו נעשה במצוות ברית מילה ‘תמים’ בשני המובנים:

כאשר עבר תהליך של ברית מילה, הוא נעשה ‘תמים’. מעתה הוא ללא פגם וללא חסרון.

בנוסף, קיבל אברהם עוד מעלה, שהעצימה את מושג התמימות. נוצרה כאן ברית נצחית בינו לבין הקב”ה ובכך העניקה לו מצווה זו שלימות ותמימות גבוהה יותר.

כשם שנאמר לאברהם אבינו לעשות את ברית המילה ב”תמימות”, וללא שאלות ותהיות, כך גם אנו זכינו במשך הדורות לשמור על מצווה יקרה זו ששמרה על הברית הנצחית בינינו ובין בורא עולם.

שבת שלום ומבורך

הרב יעקב סוסי