על חודש כסלו נאמר שהוא דומה לסיון ,כשם שחודש סיון הוא השלישי מחודש ניסן שגם הוא נחשב לראש השנה כמבואר במשנה הראשונה במסכת ראש השנה ,כן הוא חודש כסלו שהנו השלישי לראש השנה שבחודש תשרי,ובחודש השלישי לניסן-חודש סיון ניתנה התורה.

כך גם פנימיות התורה שגילויה חל בראש חודש כסלו מקורה במתן תורה שבחודש סיון שהרי בשעת מתן תורה ניתנו כל העניינים שבתורה ואפילו התורה שמשיח עתיד לגלות וללמד שהיא הבחינה העמוקה ביותר בתורה, כנאמר במדרש שהתורה של עכשיו היא הבל לגבי תורתו של משיח,וזה גם ניתן בחודש סיון בשעת מתן תורה. אלא שבשעת מתן תורה הייתה פנימיות התורה בהעלם וגילוייה החל בחודש כסלו וגילוי זה של פנימיות התורה ,והפצת המעיינות חוצה .מהווים הכנה לגילוי המשיח.

ראש חודש כסלו חל בסמיכות לפר’ תולדות וידוע ששמה של הפרשה כוללת בתוכה את תוכנה של הפרשה כולה.

הפירוש הפשוט של המילה תולדות הוא עניין  הצאצאים או ליתר דיוק עניין ההולדה כמסופר בפרשה אודות לידת עשו ויעקב וכולל גם את הכח להוליד בנים ובני בנים וכו’.והעניין בזה בעבודת האדם שעניין ההולדה ע”י נישואין מרמז על כללות העבודה בקיום תורה ומצוות על ידי הנשמה בגוף ,ומובא בזוהר הקדוש שחיבור הנשמה והגוף הוא דוגמת נישואין ומזה באה הלידה –ש’תולדותיהם של צדיקים הם המעשים הטובים’ וכמו שמובא בגמרא “מאי פירי”(מה הפירות)? הם המצוות ,ושאדם לומד תורה ומקיים מצוות אלה התולדות שהוא מביא לעולם ומכיוון שהתורה ומצוות הם פנימיות העולם.

שהרי הכוונה בבריאת העולם אינה אלא בשביל קיום התורה והמצוות משאין כן קיום העולם מצד עצמו הוא חיצוניות כוונתו של בורא עולם.

ולנו ניתנה האפשרות לייצר תולדות משלנו הן בהבאת צאצאים כפשוטם והן בעשיית פירות טובים והם התורה והמצוות שאנו מקיימים בחיינו בעולם הזה.

שבת שלום ומבורך

הרב יעקב סוסי