דברים- ד

רבן יוחנן בן זכאי ניפגש עם האויב אספסינוס קיסרולנסות על אף שלא הייתה הסכמה בהנהגה והצליח לקל ממנו שלוש הבטחות. מה הן ההבטחות שקיבל?