בפרשות השבוע מסופר על דיני טומאה וטהרה, נגעים שונים וצרעת. הפרשה נפתחת בדיני אישה שילדה בן או בת.”אישה כי תזריע וילדה זכר .. תביא כבש בן שנתו לעולה ובן יונה או תור  לחטאת”(יב’ ,ב,ו’)

מקשים המפרשים: הייתכן?! מצות “פרו ורבו” היא המצווה הראשונה בתורה שניתנה לאדם ולא לאישה. אם כן, מדוע אפוא על האישה שילדה ילד להביא קורבן בכלל וקורבן חטאת בפרט? איזה חטא היא חטאה בזה שהיא הביאה ילד יהודי לעולם?!

את קורבן העולה שהביאה ניתן לתרץ בכמה אופנים, האברבנאל מפרש “שהיולדת הייתה מביאה בבואה אל מקדש השם קורבן עולה כדי להדבק ביוצרה אשר עשה עמה להפליא בהצלתה מצער וסכנת הלידה”.

על פי דברי המדרש רבה (תזריע י”ד ב-ג) ר’ לוי אומר “בנוהג שבעולם אדם חבוש בבית האסורין ואין כל בריה משגחת עליו, בא אחד והתירו והוציאו משם אינו מחזיק לו טובה? כך הוולד השרוי במעי אמו ובא הקב”ה והתירו והוציאו משם”.

כלומר, העובדה שהאישה היולדת צריכה להביא ‘קרבן עולה’ ניתן אפוא להסביר בשני אופנים:א. באמצעות הקורבן, התינוק מודה לה’ על כך שהוציא אותו מ ‘בית הסוהר’ שבו היה נתון במשך תשעה חודשים. ב. האימא מודה גם היא לה’ על ימי ההיריון והלידה, בעיקר על זה שנולד ילד בריא ושלם. הרי שיש לה סיבות טובות להביא קרבן עולה ולהודות בכך להקב”ה.

אבל עדיין לא ברור מדוע עליה להביא גם ‘קורבן חטאת’? איזה עוון היא עשתה בכך שהביאה עוד ילד יהודי לעולם?והרי ידוע כי זוהי מצווה החשובה ביותר לקיום העם היהודי!

את השאלה ופתרונה אנו מוצאים בגמרא במסכת נדה (דף לא, ב): “שאלו תלמידיו את רבי שמעון בר יוחאי מפני מה אמרה תורה יולדת מביאה קורבן, אמר להן בשעת שכורעת לילד קופצת ונשבעת שלא תזקק לבעלה. לפיכך אמרה תורה תביא קורבן”.

דהיינו, כשנשים יולדות ישנן שאומרות שהן לעולם לא ילדו שוב בגלל כאבי הלידה אולם חולף זמן קצר אחרי הלידה, והן חוזרות בהן. הן מעוניינת בילד נוסף ומתחרטות מהשבועה שנדרו. לכן, אישה מצווה להביא קרבן על שנשבעה על דבר שהיא לא תקיים.

תירוץ נוסף מובא, סביב חטא עץ הדעת:  היות שכל הטעם של צער העיבור וצער הלידה בא כתוצאה וכעונש על חטא עץ הדעת, במהלכו חווה חטאה כששכנעה את בעלה לטעום מהפרי האסור, הרי כל פעם שאישה יולדת בצער היא מכפרת קצת מעוון חטא עץ הדעת. לכן האישה מביאה קורבן על דרך חטא העגל “שאין פורענות באה על ישראל שאין בה קצת מפירעון העגל”

ניתן לתרץ בעוד אופן מדוע האישה צריכה להביא קורבן חטאת: למילה חטאת יש משמעות נוספת בעברית: חיסרון, כמו “אני ובני שלמה חטאים” –  דהיינו חסרים. כלומר, שקרבן חטאת לא מביאים דווקא על עבירה אלא גם כאשר חיסרו משהו,

כמו שהגמרא במס’ שבועות (ט,א) לומדת על קורבן שמביאים כל ראש חודש על החיסרון בזה שהירח הולך ומתמעט.

נשים רבות מתארות את הלידה כ”חוויה רוחנית”, במהלכה האישה זוכה להרגיש בעצמה ובבשרה את גדולת הבורא. היא חשה את יצירת הוולד בה וכיצד דרכה הקב”ה יוצר בריאה חדשה,ברגע שנולד התינוק היא חשה פתאום שזהו הדבר החשוב ביותר בחייה, בהשוואה לחוויה זו לפתע שאר הדברים הופכים אצלה לטפלים לגמרי.. לכן כל כאבי הלידה הופכים מזעריים לעומת גודל הנס שחוותה כשהיא מחזיקה את התינוק בידיה. על זה היא מביאה כפרה, רק היא מבינה באמת על מה היא מביאה קרבן. הלידה “העלתה” והביאה אותה לקשר עם הקב”ה, כעת היא מרגישה בחיסרון זה ולכן מביאה ‘קורבן חטאת’.

שבת שלום ומבורך

הרב יעקב סוסי