בחג הבא עלינו לטובה, ל”ג בעומר אלפי יהודים יחגגו אירוע ענק, שכל כולו חוויה מיסטית. אין דרך אחרת להבין את הפלא שנקרא: “ל”ג בעומר”. מדובר בתופעה יחידה במינה בלוח השנה היהודי.

עם ישראל חוגג את מועדי ישראל ההלכתיים – מיום הכיפורים עד פורים – אך מעבר להם, אין שום תאריך נוסף שתפש את כל תפוצות ישראל. האירוע היחיד שאירע אחרי חורבן הבית ותפס אצל רוב עם ישראל הוא יום הילולת רשב”י.

מירון הוא האתר השני המתויר בישראל אחרי הכותל!

במה זכה רשב”י למשוך אליו ולפעול על המוני בית ישראל ?

ההסבר ההגיוני היחיד ל”תופעת רשב”י”, כרוך עם התורה הנשגבה שלו. רשב”י לא גילה עוד טפח בתורה הקיימת, אלא סלל מסלול חדש. רשב”י היה הראשון שעסק בצורה מסודרת במיסטיקה היהודית: חקר את סוד העולמות המכוסים וחשף את האורות האלוקיים העליונים המאירים בעולמנו.

המונח “תורת הקבלה”, בא לתאר כי רשב”י והאריז”ל לא חידשו שום דבר. מדובר בנושאים שעברו ב”קבלה” מדור לדור. הראשון שעסק בסודות הנסתר, היה אדם הראשון בגן עדן והוא זה שחיבר או קיבל מאלוקים את ספר יצירה, ספר ‘יצירה’ המכיל את יסודות הקבלה, הגיע מאדם הראשון אל אברהם אבינו ומאז עבר מדור לדור.

אחר כך עברו הסודות בלחש, מדור לדור, עד רשב”י שהיה הראשון לעסוק בזה בצורה מסודרת. רשב”י הקים “אידרא”, “ישיבה” ובה למד עם עשרה תלמידים את סודות הנסתר. הדברים נכתבו בידי תלמידו רבי אבא בספר ה”זוהר”.

יצוין כי עדיין לא הגיע הזמן לגלות את סודות פנימיות התורה ולכן הזוהר היה גנוז עוד כ-1300 שנה והתפרסם רק לפני כ-700 שנה . הלימוד בסודות הקבלה התעצם מתקופת האריז”ל, ועוד יותר מתקופת התגלות החסידות, אז הפך שווה לכל נפש.

לימוד תורה זו באה במטרה לחזק את האמונה ולהביא אותה אל תוך המודעות. טעם הגבוה יותר ללימוד סודות התורה, הוא היותנו קרובים לביאת המשיח ולגילוי הסודות האלוקיים הנעלים.

כך מובאבזוהר פרשת נשא: “בחיבור זה, שהוא ספר הזוהר, ייצאו מהגלות ברחמים”. ויהי רצון שדברים אלו יתממשו בקרוב ממש