בפרשתנו מסופר על מעמד הר סיני שבהם ניתנו לעם ישראל עשרת הדיברות. הם היסוד של כל התורה כולה.

יתרו שהיה חמיו של משה, כהן במדין ואדם חשוב , שמע את הניסים שקרו לעם ישראל בצאתם ממצרים ומחליט לעזוב את מקומו ולהצטרף לעם ישראל.

תפקיד הכהונה מתייחס לעצם היותו שר של מדין וכהן לעבודה זרה. במסגרת כך, הכיר בכל עבודה זרה שבעולם והייתה לו השגה שכלית עמוקה. תיאור גדולתו, כבודו וחכמתו של יתרו נועדה להעצים עוד יותר את מעלתו בבואו להתגייר.

יתרו קלט את גודל הניסים שנעשו לעם ישראל והוא רצה לקבל את דתם, אך לא יכל לעשות זאת במדיין, לשם כך הוא עוזב את מדיין ומגיע למדבר.

היתרון בחכמה של קדושה בא דווקא על ידי הצד שחסר בידיעת חכמת התורה, כלומר כאשר יתרו, בא ללמוד תורה נתווסף כמו יתרון במעלת התורה מעצם כך שהצד שמנגד מודה על האמת. זו הסיבה בגינה דווקא יתרו, שבא בעקבות הניסים ששמע עליהם, הוא זה שהביא לנתינת התורה ולא בני ישראל. כי גרם שגם הצד שנגד שאינו מכיר בערך התורה יבוא ויכיר בגדולתה.

אחרי כן מסופר על האירוע ההיסטורי , שכנראה הכי מפורסם גם כן בעולם כולו. בו מתואר המעמד של נתינת התורה על הר סיני, דבר שנחקק לדורות בעם ישראל ומשמש עד היום כבסיס מוסרי שלנו כעם.

שבת שלום ומבורך

הרב יעקב סוסי