בפרשתינו אנו ממצים את הדיון אודות המשכן, דובר על חשיבות המשכן כמורה על הכפרה של חטא העגל, התפקידים המשולבים של משה ואהרון גם יחד בעבודת המשכן, כן ראינו כמה אהבה הייתה בתוך הבנייה הן מצד הקדוש ברוך הוא, והן מצדנו אנו, שתרמנו הרבה מעבר למצטרך.

התורה מספרת לנו על סיום הבנייה ועל תאריך היעד המדויק, שבו הוקם המשכן. וַיְהִי בַּחֹדֶשׁ הָרִאשׁוֹן בַּשָּׁנָה הַשֵּׁנִית בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ הוּקַם הַמִּשְׁכָּן. חודש הראשון הוא חודש ניסן, הכוונה לראש חודש ניסן בשנה השנית מאז שיצאו ממצרים.

מדוע התורה מציינת את התאריך שבו נבנה המשכן, לכאורה זו עובדה יבשה ותו לא?

הגיעה העת להקמת המשכן, כל החומרים במשכן היו מוכנים הרבה קודם, הציווי על הקמת המשכן היה למחרת יום הכיפורים, העבודה של ההתרמה והכנת המשכן לקחה פחות מחודשיים וחצי, כך שבכ”ה כסלו בדיוק כל החומרים היו מוכנים, היה אפשרי לבנות את המשכן, בכל זאת ה’ החליט שהעם ימתין עם הקמת המשכן עד לחודש ניסן! כל העצים והיריעות היו מונחים באוהלו של משה במדבר במשך קרוב למאה ימים – עד שהגיע הציווי להקים את המשכן בר”ח ניסן.

א”ר חנינא בכ”ה בכסליו נגמר מלאכת המשכן ועשה מקופל עד אחד בניסן, כמו שכתוב ביום הראשון באחד לחדש תקים את משכן, והיו ישראל ממלמלין על משה לומר למה לא הוקם מיד? שמא דופי אירע בו!( ילקוט שמעוני מלכים א – פרק ו). עם ישראל  הוציא דופי על משה, שכפי הנראה לא ניהל את העניינים כפי שצריך, כנראה שמשה רבנו לא העביר את המסרים בצורה מדויקת וכעת ה’ לא מרוצה!!!

מסביר המדרש שהאמת היא שמשה ניהל את העניינים בצורה הטובה ביותר, אלא שה’ בחר לעכב את בניית המשכן עד לתאריך מיוחד: הקב”ה חשב לערב שמחת המשכן בחדש שנולד בו יצחק, סיום בניית המשכן לא תתבצע בסתם יום חול פשוט, הוא העדיף לחכות לחודש המיוחד שבו נולד יצחק אבינו עליו השלום.

נשאלת השאלה הלוא העם טרח כה רבות, כי כולם החליטו להזדרז ולא להתמהמה, ואם כך לא מובן מדוע הקב”ה בוחר להתמהמה ?

הקב”ה בכבודו ובעצמו מבחין בכך שישנם תאריכים המסוגלים לדברים טובים, יצחק נולד בחודש ניסן, ולכן ראוי שגם המשכן יתמהמהה עד לחודש ניסן.

רבי יהושע אומר בניסן נברא העולם בניסן נולדו אבות בניסן מתו אבות בפסח נולד יצחק … בניסן נגאלו בניסן עתידין ליגאל. (מסכת ראש השנה דף יא/א).

עד לימינו אנו מציינים את חודש ניסן בשם “חודש הגאולה” לא רק משום שאז נגאלנו ממצרים ונבנה בו המשכן אלא גם ובעיקר משום שאנו מקווים שנזכה בחודש ניסן לבנין בית המקדש השלישי ע”י משיח צדקנו .

רד”ק על יחזקאל פרק מה פסוק יח

ומה שאמר בניסן עתידין להגאל לא שיצאו מהגלות בניסן אלא קודם ניסן יצאו ויעלו עד שבאחד בניסן יהיה בנין הבית נשלם ויחנכו המזבח באחד בניסן.

שבת שלום ומבורך

הרב יעקב סוסי